Bra att veta

Vad händer under säsongen 2023? Du hittar all information HÄR.

Mossen 1921

Mossen 1921

Boende
Stugorna får användas som fritidsbostad under perioden 1 april–30 september. Permanentboende är inte tillåtet. Det går dock bra att övernatta i sin stuga enstaka nätter även den övriga delen av året.

Expeditionen
Kom ihåg att titta på anslagstavlorna vid Föreningshuset och på alla toaletthus, där information sätts upp löpande under säsongen. Expeditionen är öppen lördagar mellan klockan 10 och 12 (under säsongen) Föreningens kontaktuppgifter hittar du här.

Bygglov m.m.

Föreningen arrenderar marken av Stockholms Stad, som fastställt vissa regler enligt protokoll nr 12, §21 av den 28 september 2009. Här nedan finns ett urval av dessa regler.

Det finns också regler som föreningen fastställt.

Det finns särskilda regler för koloniträdgårdar när det gäller byggnadslov. Ansökan om byggnadslov lämnas till föreningens styrelse och sker på särskild blankett. Observera att föreningens tillstånd krävs om du vill göra någon förändring på din kolonilott och att du även måste ha bygglov för en ”friggebod”. Om du ska måla om, bygga ut eller riva – ta kontakt med styrelsen så får du veta vad som gäller. Oavsett om det krävs bygglov eller inte så ska en bygganmälan alltid lämnas till styrelsen och godkännas innan eventuella byggnationer påbörjas.

Stugorna får vara högst 26 m2 och förråd högst 5 m2.
Staket får max vara 80 cm högt och spaljé 160 cm högt.
Häckar får endast vara 110 cm höga mot entrésidan.
Häckar får vara högst 40 cm breda och inte inkräkta på vägens bredd.

På altan eller pergola gäller högst 8 mtaktäckning och trädäck får byggas med en yta av max 15 m2.
All information om bygglov finns att läsa på länkarna nedan.

Rotavdrag
Du kan få skattemässigt rotavdrag för vissa köpta tjänster på din kolonistuga eller trädgård. Förteckning över vilka tjänster som godkänns framgår av Skatteverkets hemsida. Maila föreningen så får du ett intyg som visar att du som koloniägare har rätt till rotavdrag.

Riktlinjer Stora Mossen

Info bygglov

Stadsbyggnadskontoret

Fester
Varje år anordnas  midsommarfest och höstfest på festplatsen. Dessa arrangeras av de olika vägarna i området på ett rullande schema.

Försäljning/värdering
Försäljning av stugor sker vid två tillfällen per år, en gång på våren och en gång på hösten. Datum för då du senast ska ha anmält till styrelsen under våren respektive hösten får du information om i god tid. Gör din anmälan via e-post så snart du beslutat dig för att sälja din stuga. För att få den värderad behöver du dessutom betala in värderingsavgiften till föreningens plusgiro. Först då kontaktar värderingsmannen dig för att boka tid för värdering.

Parkering och motortrafik
Biltrafik inom området är bara tillåten i samband med större leveranser till kolonistugan, eller liknande. Hastighetsbegränsningen 10 km/tim gäller inom området. Tänk på att småbarn cyklar omkring och kanske inte alltid väntar sig att möta en bil i nästa korsning och det är inte lätt att se vad som finns bakom häcken.

Intill toaletthuset vid Skogsvägen/Dikesvägen finns en handikapparkering med plats för tre bilar. Platserna får endast användas av bilar med handikapptillstånd. Övrig parkering inom området är inte tillåten.
OBS! Vägbommen vid infart Dikesvägen vill vi ska stängas efter in- och utpassage.

Skötsel av tomten
Kolonilotten ska brukas för odling av prydnadsväxter, frukt och grönsaker.

I vårt medlemsavtal står det bl.a. att ”medlemmen är skyldig att hålla lotten i städat och vårdat skick”. Vi måste alltså se till att hålla ogräs i schack och inte sprida oönskade växter till våra grannar.

Rågångar, där sådana finns, ska ha en bredd av 60 cm; hälften av bredden på var sida om mätstolpen. Rågångarna ska hållas rensade och fria från ogräs. Där rågångar inte finns gäller gränsmarkeringen. Även här gäller att gränszonen ska hållas välskött. Gränsmarkeringen får inte flyttas. Grannarna ansvarar gemensamt för detta.

Träd och buskar ska hållas välvårdade och höjden anpassas till huset och får inte hänga över tomtens gräns.

För att förhindra att sjukdomar sprids mellan växter gäller följande:

  • Endast potatissorter som är resistenta mot potatiskräfta får odlas.
  • Verktyg som används för beskärning av äppelträd måste desinficeras innan de används, för att inte trädkräfta ska spridas från träd till träd.

Vägen utanför tomtgränsen ska också hållas snygg och fri från ogräs. Du ansvarar för området från din tomtgräns till vägens mitt på alla tomtens sidor.

Senast den 15 juni ska lotten vara iordningställd, dvs. vårarbetet vara klart.

Trädgårdsredskap till uthyrning
Att hyra finns: eltrimmer, elektrisk häcksax samt grensax. Det finns även en mustmaskin för mustning av äpplen. För var och en av dessa tar föreningen en avgift på 50 kr/tillfälle. Det betalas in på föreningens plusgiro 154174-7. Kontakta föreningen om du vill hyra något av ovanstående.

Dessutom har föreningen två domkrafter för utlåning. De klarar att lyfta cirka 10 ton styck.

Kontakta föreningen när du vill hyra eller låna något av ovanstående.

Sopor
Soptunnor för hushållsavfall finns placerade vid framsidan av föreningshuset på Nyängsvägen.

Matavfall hanteras separat. Vid varje sopskåp finns ett speciellt kärl i vilket påsen med matavfall ska slängas. Extra påsar finns att hämta i samtliga toahus, och det finns även påsar att hämta i föreningshuset på lördagar.

Soptunnorna får inte användas till annat än hushållsavfall.

Soptunnorna töms från början av april till den sista oktober därefter är det inte tillåtet att slänga sina sopor i tunnorna, då dessa ej töms vintertid.

Retursopor som glas, plåt, tidningar etc. lämnas till returstation. Färgrester och batterier deponeras vid miljöstation, som ofta finns vid bensinstationer.

Två gånger om året finns containrar på området. Vi har då möjlighet att bli av med trädgårdsavfall som vi inte har utrymme att kompostera själva.

Stora grenar som inte sågats upp i mindre bitar får inte slängas hela i containern. Containervakterna kan neka detta.

ÅVC Bromma tar emot grovavfall, elavfall, farligt avfall, kläder, förpackningar och tidningar från hushåll.
Öppettider: måndag-torsdag kl 10.00 – 20.00, fredag – söndag kl 09.00 – 17.00.
Plats: Linta Gårdsväg 16 vid södra änden av Bromma flygplats infart Kvarnbacksvägen.

Städ- och arbetsdagar
Vår och höst har vi gemensamma städ- och arbetsdagar då alla medlemmar är skyldiga att delta. De som inte kan kan utföra arbetsuppgifter under året får betala en avgift till föreningen.

Eldning
Eldning får endast ske i tunna v. 18 och v. 40. Du får bara elda ris, grenar och torra löv.

Toaletter och duschar
På området finns fyra toaletthus med dusch. Toalettnyckeln fungerar både till toaletten och till duschen.

I toaletthuset korsningen Dikesvägen/Krokvägen finns en handikapptoalett försedd med ramp samt skötbord.

Det är absolut förbjudet att tömma latrin (portapotti) eller liknande i våra toaletter. Kostnaderna för stopp eller annan skada kan bli mycket stora för oss medlemmar.

Vatten
Från mitten av april till mitten av oktober har vi tillgång till vatten. Under vinterhalvåret går det att hämta vatten vid föreningshusets baksida, där det även finns en toalett som kan användas på vintern. Toalettnyckeln fungerar även där. Om kyla och tjäle ställer till det kommer vattnet att sättas på senare. Information kommer att lämnas här på hemsidan och på föreningens telefonsvarare.

Glöm inte
…att läsa på anslagstavlorna vid Föreningshuset och på alla toaletthus där löpande information sätts upp under säsongen.